Registraties / vergunning (AFM, DNB, DSI, Kifid)

Noesis B.V. is opgenomen in de officiële registers van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), het Dutch Securities Institute (DSI) en het onafhankelijke Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

Noesis B.V. heeft een vergunning van de AFM als beleggingsonderneming en is bevoegd de volgende beleggingsdiensten te verrichten:

  1. Ontvangen en doorgeven van orders voor rekening van cliënten
  2. Optreden als vermogensbeheerder
  3. Optreden als beleggingsadviseur

De AFM houdt zich voornamelijk bezig met het gedragstoezicht op de financiële markten in Nederland.

Daarnaast staat Noesis B.V. onder financieel toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB).

Het DSI is een instituut dat de kwaliteit en de integriteit bevordert van personen die in de financiële sector werkzaam zijn.

De daarvoor in aanmerking komende medewerkers beschikken over een registratie bij het DSI.

Bij het Kifid kunnen consumenten terecht als zij een klacht hebben over financiële dienstverlening.

Het Kifid behandelt de klacht op een onafhankelijke en onpartijdige wijze.

 

Beheerst beloningsbeleid
Noesis B.V. heeft een beheerst beloningsbeleid geformuleerd en geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat de beloningen er niet toe leiden dat:

  • Excessieve risico’s worden genomen die de financiële soliditeit van de onderneming kunnen aantasten.
  • Cliënten onzorgvuldig worden behandeld door perverse beloningsprikkels.

De bij de onderneming werkzame personen hebben een periodieke vaste beloning, die onafhankelijk is van de met cliënten overeengekomen vergoedingen. Hierdoor is het risico van onzorgvuldige behandeling van cliënten laag.

Aangezien duurzaamheidsrisico’s niet expliciet zijn geïntegreerd in het beleggingsbeslissingsproces, spoort het huidige beloningsbeleid van Noesis B.V. daarmee.

De bij de onderneming werkzame personen waarborgen uiteraard dat het beleggingsbeleid (inclusief de omgang met ESG-criteria) zorgvuldig wordt uitgedragen en uitgevoerd.

Noesis B.V. voldoet met haar beloningsbeleid aan de wettelijke vereisten.

Kapitaaltoereikendheid
Noesis B.V. maakt jaarlijks een door de externe accountant gecontroleerde jaarrekening op.

Het eigen vermogen is toereikend om doorlopend aan de prudentiële kapitaalvereisten van DNB te voldoen.

De onderneming heeft adequate risicobeheersingsmaatregelen getroffen om haar financiële soliditeit te waarborgen.

Hierbij zijn krediet- en tegenpartijrisico’s, marktrisico’s, concentratierisico’s, liquiditeitsrisico’s, renterisico’s alsmede diverse operationele, strategische en integriteitsrisico’s in ogenschouw genomen.

Beleggingsbeleid
Een belangrijk onderdeel van de dienstverlening van een beleggingsonderneming betreft het beleggingsbeleid.

Door vragen te stellen over het beleggingsbeleid krijgt u een goed beeld van het beleggingsbeleid van een beleggingsonderneming.

Hierdoor kunt u de afweging maken of dit beleid bij u past. Het ene beleggingsbeleid is immers het andere niet.

In het beleggingsvoorstel dat onderdeel uitmaakt van het kennismakingsproces wordt u gedetailleerd geïnformeerd omtrent het beleggingsbeleid.

Lees ook: Welke vragen stelt u over het beleggingsbeleid?

Orderuitvoeringsbeleid bij beleggingsdiensten

Het orderuitvoeringsbeleid maakt deel uit van de gedragsregels die stellen dat beleggingsondernemingen op loyale, billijke en professionele wijze met cliënten omgaan en zich inzetten voor hun belang. In het orderuitvoeringsbeleid geeft Noesis aan hoe zij met behulp van orderuitvoerende instellingen (depotbanken) orders in (beurs)genoteerde financiële instrumenten uit laat voeren.

Lees verder: Het orderuitvoeringsbeleid